વિશ્વની વિશાળ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ

વિશ્વની વિશાળ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસની ડિશ બનાવાશે

વિશ્વની વિશાળ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસની ડિશ બનાવાશે બ્લાઇન્ડ પીપલ્સના અંધ વિદ્યાર્થીઓ સહભાગી થશેઃ અમદાવાદના હેલી એન્ડ ચિલી કાફે બ્રાન્ડ એક દિવસમાં કનિદૈ લાકિઅ બે ગિનીસ […]